Cantidu pro re Davide
de Bernardino Deroma (Bennardu) 

CANTIDU FATTU PRO RE DAVIDE CA DEUS
L'AIA POSTU A SEBERARE, TRA SETTANTANNOS
DE CARESTIA, O TRES MESES DE GHERRA
DISASTROSA, O TRES DIES DE PESTILENZIA

1
A pustis de sa gherra Europea
Si vidi iscadenada s’ispagnola
De sa gherra fi meda pius fea
Chi sa zente moriat sola sola
Chi non teniat de morrere idea
Colorida e prospera Viola
Si sentidi malaida mischina
Senza bae prus cura e ne meghina

2
Nende sa veridade giusta e vera
In d'una bidda accanta e bidda mia
Fini trese commente Parmaera
In tratu in bellesa e simpatia
Intra sa besta barbara e severa
Non da lassadu de trese una bia
Ma fiada una cosa ispaventosa
De cantu fi crudele e fi dannosa

3
S’annu fi puru intrada a Boroneddu
Tottu sa zente faghia tremare
Tantas domoso postu ad’in nieddu
Ponindende settotto concapare
Commente chi esserede Casteddu
Chind’ia po bochire e po lassare
Unu mesette bad'essere istada
Cuasi zente bia non lassada

4
Tottu sa zente fiada in lamento
Fidi cosa de grande terrorizzu
Sempre cun su fissu penzamentu
Pienos de dolore e de fastizzu
Intra sa besta in d'unu momentu
E bochidi in su lettu mamma e fizzu
Su maridu fi bennidu a b'intrare
E fini mortos a fiancu a bare

5
Duos’isposos fin po isposare
Preparada tenian dogni gosa
Su sabadu ian deppidu fiassare
Ca bi fidi sa dominiga festosa
E beni s'ispagnola a be intrare
E ite faghe, li ochi s'isposa
Cando a bidu su dannu s'iscuru
Bochire si cheriada issu buru

6
E ancora puru un’istudente
Chi fid’a puntu e si laureare
Intrada si spagnola violente
Non la lassadu mancu respirare
Eco tantu traballu inutilmente
Gia nd'ia de sentire lagrimare
Lu pianghen de goro tott’induna
Nende de gustu fizzu itte fortuna

7
Sa besta fi crudele e fi severa
Sempere vidi in fattu e iscorta
Bochidi una familia tott'intera
Sos devora serradu ana sa borta
Sa ighinanza sinde disispera
Zessu aite dannu custa orta
Intrada fi sa besta violente
Lassadu a sa domo senza zente

8
Cuddas iscuras chi fiana a lettu
Zente peruna non d'iscoviana
Si deppiada tennede in segrettu
Sinò sa zente s'impressionana
In dogni logu fi su prezzettu
Chi non deppiant sonare campana
Tottus cuddas iscuras chi moriana
Las'interrana chi mancu l'ischiana

9
In cussos logos mannos de Milanu
Tottu fini a si disisperare
Chi moriada a sero e a manzanu
Non bastana sos carros a carrare
Sempre fainde fossas fetianu
No accudiana a los'interrare
Chi moriana mannos e piticoso
Mesturados poveros e ricoso

10
A Davide po essere avertidu
Deusu unu Proffeta la mandadu
Tres castigos aiada eleggidu
Su chi cheriada s'esse seberadu
Però luego sinde fidi pentidu
Cando saia sa besta leadu
Chi fidi una cosa e meravilla
Mortos subbitu fin settantamilla

11
Davide s'est a Deusu invocadu
Chi de su fatu sinde fi pentidu
Chi ch'essere sa besta ritiradu
Chi pius non d'essere bochidu
Si tres diese interas fid’istadu
Ia tottu su Regnu distruidu
Tando Deus nda tentu piedade
E a’ finidu sa mortalidade

12
Davide cando Re s'est agatadu
Si fidi unu pagu insuperbidu
Orgogliosu de aere ischidu
Cant'animas teniada in s'istadu
E po gussu l'aiada punidu
Po ae cussu orgogliu lassadu
La fatu bie sa prova evidente
Chi non cumandaiada in niente

13
Sa gherra est mala po sa Sordaria
No est cosa de bode disizzare
Bochi su frore de sa pizzinnia
Gia suni de sentire e lagrimare
Però bochi sos de sa gherra ebbia
Ma sos’ateros lassada campare
Sa besta faghe mannos terrores
Prite bochini mannoso e minores

14
E mala puru es sa carestia
Su dinari non bastada a pagare
Cando non pode prusu comporare
Tocada a morre sa zente famia
Tando a Deus si deppene invocare
Chi pode ripparare issu ebbia
Ch'idene sa pottenzia Soberana
De non morre sa zente sende sana

15
Sos castigos de Deus sun de timere
Cando los mandat po puniziones
Manda sas guerrasa a sas Naziones
E a gherrare los faghede oprimere
Ma ca tenede amore a sas pessones
Finas sos mortos nde faghe redimere
Est’issu su padronu a cumandare
Su mundu totinteru terra e mare

16
A Deus Re Davide promitesi
Unu Tempiu de li fabricare
Cuntentu chin su dottu l’assistesi
E lu deppiada a ringraziare
Però sas guerra chi lu pressighesi
Su tempiu no a’ pottidu formare
E fi po collocare S'Arca Santa
Cun su rispettu onorada tanta

17
Su tempiu fatesi Salamone
De Davide su fizzu predilettu
De gantu fidi bellu e fi perfettu
Fit de tottu su mundu campione
Cun grande riverenza e rispettu
Nd'aia de ogni Nazione
Chi fidi tottu gantu suntuosu
Cun su materiale valorosu

18
Davide prime morrere avertesi
A su fizzu istimadu Salamone
In su tronu sos annos chi regnesi
Chi esserede dadu attenzione
E sos cumandamentos chi osservesi
Teninde a Deusu in devozione
Ista fizzu a Deusu devottu
E Issu ti assistidi in su dottu

19
Davide a settantannoso fi mortu
Issu buru a morre fi dispostu
Omine de valore e de importu
Caia tantos Salmoso cumpostu
E gustu iscrittu sou fi regortu
Chi los cantana ancora in tempus nostu
Chi de sa sua istirpede Reale
Tia naschet su Re Celestiale

20
Dae Davide s'istirpe Reale
A comente la nadu est sucedidu
Naschesi in d'una gruta de animale
De minore po aere sunfridu
Ispozzadu de bene temporale
Ad’ogni patimentu reduidu
L'ana mortu e fatu tanta gherra
Ed'es Rè de su Chelu e de Sa derra