Cantada pro sos pizzinnos
di Vittorio Falchi

Sos caddittos de sa Giara
sun calchidende a sa luna
reduida a filchinidos
in sos buscos de sa notte
dae resorzas pattadesas.
O luna, luna pianghe lagrimas
de fozas de suerzu
subra sos iscameddos de su riu.

Sos caddittos de sa Giara
giughen sa conca de ferula
sos pizzinnos bi la tinghen
in colore ‘e tiligherta.
Sos isprones de pabilu
dormin in mesu su giuncu
sonniende nuraghes de fresa
e aes de figumorisca.

Andamos totu a sa Giara
in caminos biaittos
ue ‘olan mariposas
cun alas de allumuniu.

Fuen dae sas feridas de sas roccas
mattas de crabufigu
cun sas fozas marteddadas
dae valangas de coriandulos.

O luna, curre luna
a caddu a crabas de lana ‘e crastu
ca ti persighin sos pizzinnos
cun mazzuccos de ozastru.

Sos caddittos de sa Giara
han sas ancas de fenu leperinu
e ballan in sas rainas
cun sa sedda a ispijos de aranzu.

Curride a fiottu pizzinnos
curride a imbrigliare
in nottes de piena luna
sos caddittos de sa Giara.

4 de santaine 1979