Canta...
de Antonio Piras


(est un’ invitu a cantare, ca faghet bene a chie cantat e a chie iscultat)


Canta… ca chie cantat
pregat a duas bias
e sanat sas traschias
e piaes

a sos malaidos graes,
a chie est prenu ‘e dolos,
a cuddos frades solos
bisonzosos.

Canta… innos e gosos,
ninnias, serenadas,
sas laras iscanzadas
a s’amore.

Umile cantadore
chi non tenet pretesa
de fama, de richesa,
ne isetos

ma cun sanos progetos
e bonas armonias
chi porten allegrias
in totue.

Si cantas finas tue
e cun boghes amigas
intendes sas fadigas
pius lenas,

t’illebiat sas penas
chi t’intrulan sos annos,
t’indruchit sos afannos
de sa vida.

Intonada, medìda,
pàsida, manerosa
si peset, zeniosa,
dogni ‘oghe,

chi t’intendan in Foghe,
in sas undas t’arrisches,
si nd’ammachien sos pisches
de su mare.

E sìghes a bolare
cun s’azudu ‘e sos bentos,
t’acumpanzen, cuntentos,
sos puzones.

Porcrabos e matzones
si fetan pius bonos
intendinde sos sonos
maliardos.

Canta… po nois sardos,
po custa terra amada
da ora trisinada,
sena lughe,

po sos Cristos in rughe
in dogn’ala ‘e sa terra,
po sos bentos de gherra
traitores,

po totus sos errores
de sa zente isbariada,
po cudda disizada
paghe santa.

Prega tue puru! Canta!

Iscanu, Cabidanni 2016