Canes pastores e pastores canes

Che cane isoltu, chena mere e solu
lassadu de su cuile apo s'affranzu;
ne fizos, ne muzere, ne cumpanzu
mi dan in su bisonzu unu consolu.

 
Ma mezus cane 'e roda solu e lanzu
che presu a una cadena o a unu coldiolu.
No chelzo pedigrì ne picagiolu
ne mere po li lingher su calcanzu.
 
Ca ap'idu su bistiamene ilmarridu
e su Pastore diventadu vile:
cun lupos e mazones est cumpridu.
 
S'ia tentu cazadore su fradile
fui istadu cane 'e caza… garantidu!
Ca istimo su masone e i su cuile.

Tres Meazas

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!