Cando T’ido
de Mimmia Soro

A Pitzente Sale

Cando t’ido cun sa chiterra in manu
A Cabitza m’ammentasa e Merella’
E sa melodiosa oghe bella
De Chelo,Murru, Cubeddu e de Canu.

E cando t’ido de sa bici in sella
Ammento Bartali, Copi e Pantani
Famosi campioni Italiani
Pares d’issoso s’anima gemella.

Forza Pitzente,faghedi onore
Ca chiterra e bici tene ammentu
Faghen part’e su Sardu Folklore.

Possedis fiorente unu talentu
De musica, de sport, e promotore
Lu sias finas’a sos annos chentu.

Cun affettu (Olanda)