Cando sa zente fui pobera
(in su 1930)

In d’onnia ighinau due fuidi su prus poberu,
in bighinau de babbu due fuidi antoni pinna
bagadiu bezzu.
E babbu cando in domo
duaiada aligumene
du zirriada a chenare.
Mamma betaiada a chenare.
In cussu tempu si usaiada
sos prattos de terra,
babbu di naraiada: bettaesìnde de pane,
ompare.
Po s’aligummene s’usaiada su crivazzu,
pariada prus saboriu;
si segaiada a fittasa
e si poniada a giru
in su prattu.
E Antoni rispondiada
a babbu:
a du iese ca es càrrigu,
parede unu carru,
càrrigu a zerdas mànnasa.
Custu ammentu no estepo fantasia.
Né po limùsina,
este po chi sa zente benidore
ìscada commente si biviada.

Antonio carta

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!