Campione intro de campiones
di Mario Sanna

Tres Sattas in Nùgoro b’at naschidu,
tres campiones in sa literatura.
Su primu s’italianu at preferidu.
Su de tres a sa prosa at postu cura.

Ma Frantzischinu Satta au cuntzepidu
in sardu poesia un’ermosura
in limbazu sonante e coloridu,
unu cantu ditzosu ’e sa natura.

Sa Sardigna l’at connotu e pretziadu
pro versos chi l’essiant dae coro,
in d’onzi bidda chircadu e premiadu.

A bantu mannu ti restat Nugòro,
sende chi l’as ecante trascuradu,
est Frantzischu brillante che oro.