Cambiat sa luna
de Maria Luisa Pisanu

A Luigi Ladu cun s'aguriu de sanare in presse

S'arbure umbrosa, a costas de caminu,
in atonzu, ca fit magrolliada,
pro li poder cambiare su destinu,
a palone l'an fatta, l'an pudada.

Puru a s'omine, chena serrachinu,
chi sa sorte a dortu d'er girada,
dae pese li fuzit su terrinu,
s'ispera in sa vida enit truncada,

Custa es s'ora e parare coragiu,
istringher dentes e arritzare ischina
crere in Deus e in sa fortuna.

Si passat s'ira e cambiat sa luna,
che s'arbure cun forte raighina
s'estit de rampos e fiorit a magiu.

Martu, 2013