Cal’est su pidinu?
(a unu collega e amigu)

Chi fis med’impignadu già l’ischìa
cun su tempus medìdu e controlladu;
poberinu! apo sempre cummentadu,
puit’ateru narrer non podia.

E iscrupulos tando mi faghia
cretende essèras tropu sacrificadu;
como ch’in pensione ses andadu
de t’ider pius pasàdu creia.

Ma mi ses isparidu che matzone
fertu a balla o, a fustë iscaddadu;
puru cussa ’inza as abbandonadu

chentza ischire cal’est s’intentzione,
nara s’est femina o, cal’est su pidìnu,
bidu ch’as lassadu amigos e, binu…

Franco Piga (Romana ‘SS’)
nadale 2006