Buon anno a te e famiglia
de Luigi Pitzalis

In custa die prena de isperantzia
po s’Annu Nou chi est arribende,
s’unu chin s’ateru benes augurende
deo puru rispetto cust’usantzia.

Ma so pensamentosu: s’arrogantzia
chi in totue nois semus bidende,
s’odiu, sas gherras prus e prus creschende
m’abrandan in coro s’esultantzia.

Custu mundu ortadu a su revessu
e-i su male chi non tenet fine
mi ponen in pedinu e tritura.

E tando: si frimet dogni eccessu
chi cesset su luttu e-i su macchine
e torren sas dies de Bona Ura.

E unu mundu de paghe e amore
Nos batat su tempus benidore!

Isili, su 31 de Nadale 2017