Budrones pro te
di Giovanni Fiori


Sas binzas sun a prob’a sa ’innenna.
Grasciosos sos budrones pende pende.
Bellos sos fundos... Chentu pensamentos
torran a bolt’a bolta
1 a cuscusina. 2

S’intenden sos repiccos de cunventu
a cunsonu tocchende a mesudie…
Est dogni toccu unu tzinnu carrale
chi muidende imbèrriat e dolet.

Sa rùndine isfoettat in carrela…
In begantiu annijat s’ebba murra.
Da-i su biaittu in sas istulas
falat una caldana allaccanada.
3

Iscaldidas in s’ànima, sas bozas
benin in-d unu ‘olu ‘e cardeglinas…
Accurtz’a su foghile, iscaccheddidu
4
babbu tessinzat funes, sonni sonni…

Pensamentosu ando... Ando chischende
cun s’oju che bistrale postu in bia.
5
Dies anneuladas, nues bàscias
si paran che minetta addainanti.

E pro cussu s’andare ‘erettu appretto
in incontradas mias perdulàriu
pro tenner reu reu a manu nuda
ranzas de sole primmu ‘e dare ‘olta.

E daghi su masone ‘e nou unidu
torrat a su pasciale ue su pasu
de sa notte l’isettat chena istrobbu,
e coscat su pastore in sa pinnetta

a carre a fogu, tando ‘eo mi peso
in serras chena làccanas ne sinnos…
Ti dîa cherrer dare vida e passos
mannos cantu su mundu mannu e nettu…

Fin’a costaz’a pare 6 a boltas timo
chi tue non connoscas ne cumprendas
su pinniccu ficchidu che puntzone
in chie isettat bentu a vela isparta...

Sas binzas sun a prob’a binnennare.
Pazosos pende pende sos budrones...
Oe puru campanas a repiccu
m’han abbertu sa die sonniende.

_____________________________

1 a bolt’a bolta - m.d.d., uno per volta, uno appresso all’altro.
2 a cuscusina - sommessamente, bisbigliando.
3 allaccanadu - qui, spossato, ansante, stanco.
4 iscaccheddidu - col viso vistosamente avvampato.
5 postu in bia - messo in movimento; attivo, che va.
6 a costazu a pare - modo di dire: insieme, uniti; l’uno accanto all’altro.