BRULLA A TITTINU e DOTTORES (Trintases fioridu)
di Gian Giuseppe Contini

Busta ispedo in die feriale a Tittinu
Chi a Roma po rinculu in calada
su collare ada giuttu de continu

orvinde brulla ormai vicinu
s’assigurazione domando a Tittinu.
Issu mi narada tottu cun candore
ca tribagliada meda, cazzende suore.
Ancora indolenzidu a unu inugiu
in Casteddu li visitana conca e tuggiu.
Ca inari meda tempus podere aspettare
gai via e numeru da issu mi fatto dare.

busta ispedo a Tittinu in die feriale
chi a Roma po rinculu in calada
giuttu ada de continu su collare.

Rientro a domo a iscritturare
e leo sa macchina de iscriere
appuntos fatto punindemi a riere.
Cun paberi doppiu de ricalcu
sos foglios ponzo fra rullu a alcu
e iscrinde fatto finta chi deo sie
su chi Tittinu a nadu primma a mie.
Ormai in brulla este ruttu

po rinculu de continu in calada
busta ispedo a Tittinu feriale
chi a Roma su collare ada giuttu

e po sinistru de macchina sena luttu,
rispondo deo po Direzione de su C.A.I.
ispedinde da Casteddu sa littera gai.
Cumpensazione Automobilista Invalidu
este sa sigla da me cun fantasia costruidu,
oggettu: concessione de pensione
cun s’ammentu a Tittinu de mannu buscione.
A tottu issu littera a b’iere dada,

ca continu giuttu ada su collare.
Busta ispedo a Tittinu feriale
po rinculu a Roma in sa calada.

Sos dottores puru lana leggida e istudiada
e mi che ingullene totta s’iscrittura,
sena pensadare a una brulla de natura.
Issu abboghinada a sos duos dottorados
chi giughiada tottu musculos trofizzados
e preparende issos mannu certificadu,
siada immunologicu che atroficu l’an dadu.
Tittinu gai un’astrinta de manu a tottu dada

ca collare giuttu ada de continu .
Ispedo in die feriale busta a Tittinu
po rinculu a Roma in sa calada.

Segretariu e Sindigu leggida puru lada
e issos puru ruene in trappulone
preparana sa prima dichiarazione,
in casu de molte pensione a chie la dana
e custos puru creene a su burlone.
S’attera segunda la faghede s’applicadu
su chi in su ottantases Tittinu a balanzadu.
Deo assora decisu , che cambaru puru

a Tittinu busta ispedo feriale
chi de continu ada giuttu su collare
a Roma in sa calada po rinculu

A Segretariu naro brulla. E issu… ses seguru?
Gai ponzo sa manu in sa busciacca,
copia ogo de littera fatta, macca macca.
Su Segretariu si mustrada incredulu e avvilidu
ruggiu tottu po sa fea figura...suerada isfinidu
ca sa littera frimmada fudi puru da s’Auttrice,
Onorata Puliga……Reggente Direttrice

Busta ispedo in die feriale a Tittinu
Chi a Roma po rinculu in calada
su collare giuttu ada infelice

Bosa-Flussio 13/07/07