BONAS FESTAS DE NADALE


Cun Zuseppe, cun Maria,
cun s’amorosu Bambinu
dogni coro, dogni sinu
est in festa, in allegria.
Sa ‘ennìda ‘e su Messia
bos inditet su caminu.

Est in festa, in allegria
dogni coro, dogni sinu!

Cuddu frore aggradessìdu,
cuddu frore profumadu
s’isperantzia nd’at torradu,
su perdonu nd’at batidu
po lu fagher redemidu
custu mundu avolotadu.

Su perdonu nd’at batidu,
s’isperantzia nd’at torradu!

Sas companas, su lugore,
sos isparos, sos coetes…
Sun cantande sos poetes
rimas noas de amore,
chi su tempus benidore
bo nde prenet amu e retes!

Rimas noas de amore
sun cantande sos poetes!

Su Bambinu a modu sou
bos guidet puntuale.
Bonas festas de Nadale!
Bonas festas de Annu Nou!
E dognunu, a bonu prou,
iscampadu da-e su male!

Bonas festas de Annu Nou!
Bonas festas de Nadale!

Antoni Piras - Nadale 2006