Bonas festas a sos Amigos
di Giuseppe Concas

A Ninni Renzo e Franco

Su genere umanu parrer meu
s’educatzione de s’infantzia
creschede isvilupa sa sustantzia
che su donu ‘e su fizu e Deu.

Pro su bene de su mundu intreu
unida paghe dat sa bundantzia
progressu triballu isperantzia
si superat donzi momentu feu.

Ei su Santu Ispiritu tou
iscardidi donzi criastianu
su ghi pregada a favore sou.

A tottos tres Amigos de Iscanu
bonu Nadale menzus annu nou
unu asu un’istrinta ‘e manu.

Bolotana, 07-12-2011