Bona Pasca 'e Nadale e bon'annu nou 2016
de Salvatore Deligia

Augurios a tottu sos amicos
de su mundu reale e virtuale
passade bona Pasca 'e Nadale
e un'annu nou prenu de afficos.

Chi sos populos zappent arresegliu
e in paghe bivant in sa terra
abbandonande onzi cuntierra
de comun'acordu cun assegliu.

Sos pitzinnos de tottu su mundu
joghent senz'e frea o timoria
cun mamas e babbos in cuntentesa.

Zessande onzi vana finistesa
cun rispettu de fides e de zenia
ca fruttos semus 'e tott'unu fundu.

Nadale 2015