BONA PASCA!

Curret su pensamentu a dogni aflitu
e a sos innotzentes de sa terra,
a dogni frade o fizu ch’est in gherra,
a chi’est morind’e famene e de fritu,

a chie li est negadu su diritu
o nde li riconnoschen una perra,
a sos malaidos semper in cuntierra,
a sas famiglias ue b’at atritu.

In custu mundu totu avolotadu
a Gesù Cristu l’amos post’in rughe
tra “Miserere”, atitos e piantos…

A pagas dies est resuscitadu
po nos torrar’un’iscanzada ‘e lughe…
Bona Pasca da ‘e coro a totucantos!

Antonio Piras - Pasca 'e Abrile 2006