Bola bentu bola
de Pietrino Monni

Bentu bola bola bentu
Dogamiche sa tristura
Piccatila tottu a fura
Bae e achemi cuntentu.

Bentu bonu o bentu malu
Daemi ascurtu unu mamentu
Chi no intennapo lamentu
Achemilu su regalu.

No mi ponzas pessamentu
Bola bentu bae in bonòra
Ca sa pache mi ristora(t)
Bentu bola bola bentu.