Boghes liberadas
Salvatore Pintore

Nues de ‘oghes
curren in s’alenu de su sole
daboi chi an iffustu domos e fiores
pienadu rios de ticchirrios
in filos de ‘idru e de ramine
friguras peraulas e risos.

Boghes pissighidas dae ateras boghes
attrummadas in sa iaga
cantende una disisperada
tottus a biere sa matessi carrela
in sa currente de su seculu cun sas bandelas
nadende ‘onzie die
finas a sa foghe.

Boghes chi an curridu meda in bias e palcos
cun muttos cantones e ballos
pro fagher pius bellu su tempus maccu
tottus a pienare custu laccu
a fagher festa intro chisuras
ballende intundu a donzi criadura.

Boghes liberadas dae una promissa
ministras umiles de una missa
chi dae s’interighinada a s’avreschida
durat totta sa vida.