Boghes bòidas
de Giovanni Fiori

Dia cherrer
ch’abbascedas sas boghes majarzas
bettadas a s’iscappu chena criu;
dia cherrer
chi pesedas in altu che cunsonu
su narrer attinadu
pro ndi ’ettare sos muros nieddos
ch’hazis ficchidu che frastimu malu;
e dia cherrer
chi bos isgiucchedas
sas manos longas in sa biancura
de sa luna in austu.

E chie hat a iscultare mai
sas nadas mesu maccas
de unu poete
bolende a s’isfunada
in sas mindas fadadas de sos bisos?!

Eppuru… Eppuru
si bos imbarades
in s’oru ’e s’ispéntumu ordinzende
cun andiras a tzìrrios
che chiterra iscordada,
chena bos nd’abbizare
a priu a priu
sos fùndigos basades de ludrau.
Ca b’est chie hat bantadu
prima meda de oe
sos macchines de sos chi a seru in laras
lampaian ammonestos de fogu
a sòlios e mantos
bestidos de cumandu fraudadu…

Tottu curret.
Tottu ruet.
E tottu rennoadu torrat puru.

Edducas
abbasciade sas boghes
ch’insurdin chena ponner sale in mesa.

--------------

Criu - germe, germoglio. attinadu - assennato, giudizioso, saggio. isgiuccare - sciacquare, lavare. mesu maccas - un po’ folli. minda - chiuso, riservato (pascolo). bisos - sogni, visioni, utopie. ispéntumu - abisso, precipizio. ordinzare - qui tramare escogitare. andira/s - tiritera, ritornello, filastrocca. tzìrriu/os - stridio, stridore. a priu a priu - lentamente. b’est chie - rifer. a Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. macchines - follia, pazzia. seru - coscienza di sé, conoscenza, saggezza. sòliu (o impàliu) - umbraghe fattu a disa de baldacchinu pro sas bargadadora de linu; qui soglio, troni e manti regali. cumandu - qui potestà, potere. fraudadu - usurpato, defraudato, rubato. insurdire - assordare, stordire, frastornare