Bobbore
de Antonio Altana

Bobbore su mulaju, a frusciu ispaltu
passat chin duas lamas in sas foddes
subra su pegus sempre a coa in altu
ca crostas de letranca non sun moddes.

Solitos cicisbeos de su saltu,
pro rimarcare gradu 'e ricos groddes,
l'isetaian tra rosoliu e maltu,
cantende: "Com'est'ora chi t'impoddes!"

Gia si godian risposta indignada
riende a isbrufos e a sulu
fintz'a cando cuss'ora est arrivada.

"Prite passende, solu su tou mulu
nos mustrat rispetu a coa alciada...?"
"Creo... pro che li ponner car'in culu!"
_________________________
Gai, truvat e sighit sa frusciada.