Bisos de pitzinnos
de Franco Piga

No isfozedas
bisos de pitzinnos
ne tanchedas caminos
abertos,
lassade pidinos e chertos
chi totu distruen.

Mirade criaduras
in ojos, in cara
e carignos dade
non bruturas de gherra,
e cun manos sintzeras
sa terra signade
cun dissignos de paghe.

Non lassedas
ch’in coro
incunzen timorias
chen’allegria,
ne siat su cras issoro
orfanu in s’istoria
de sa fantasia.

No isfozedas
bisos de pitzinnos
ma in issos bintrade
a tocare cun manu
sa realtade.