Bisadu ap’ un’ isteddu
de Romanu Adriani Lay

Intregada a fizu meu


Appenas serro s’ oju
comintz’ a rodiare
in annos ainsegus de s’ ammentu,
e torr’ a un’ abboju
mal’ a ismentigare,
cun dùdas s’est granzeu o turmentu,
cun pinzellu ‘e fiores
illatto de colores
s’ aèra ch’ attraèsso cun assentu.
Sebesto un’ angheleddu
cabale imprateadu che isteddu.

Su Deus soberanu,
paret non siat beru
de cantu at custu cor’ addolimadu,
cussa sàbia manu
falada l’ at severu,
ca lestr’ in chelu si che l’ at leadu,
chentz’ ispèra peruna,
in anderas de luna
custu bene meu malefadadu.
Birde ratu noale
segad’ in-d unu lett’ ‘e ispidale.

Affumentos de lizos
m’ imberghen sas intragnas,
in chintales de sole imperriadu,
lentorados sos chizos
de làgrimas cumpagnas,
cun anghelos m’ agat’ inghiriadu,
da intro su ‘achile
de luna manzanile
bido su fizu ch’ apo sonniadu.
S’ ‘asare lu podia,
che cando fut inoghe in pitzinnia.

Da-i tando tota vida
‘isadu l’ ap’ in pensu
donz’ ora affacc’ a mie risulanu,
e mi l’ at apporrida
rujende da-i s’ immensu
sa manu che in terr’ esserat sanu,
ma com’ in altu ‘òlat
e a mie cunsolat
cun carignos chi m’ istrinat galanu.
E m’ ammajat sa mente
s’ àer pro fizu un’ isteddu lughente.

Menzione d’ onore X° concorso letterario “Limba e ammentos” Ittiri, Frearzu 2013

Custa poesia est una “ Undighina” Est composta da-i bàttoro grupos de undighi versetos goi cumpostos in sillabas de 7-7-11, 7-7-11, 7-7-11, 7-11 e cun sas rimas: A B C, A B C, D D C, E E. Est abastantzia difitzile a cumponnere, no a totus piaghet a sighire custas regulas obligatorias, e sunt in pàgos a las cumponnere.