Binu de sos isposos
di Giuseppe Concas

Prima unu saludu poi buffade
augurande s’isposa e-i s’isposinu
ricchesa amore e felicidade
cun briu in favore su destinu,
e bois onzi uttiu de gustu inu
in annos bo’aumente s’edade
in brindisi divertinde che a oe
a chent’anno dae su duamizaenoe.

Bolotana, 5-9-2009