Binos de Sardigna
di Gian Piero Agotzi

Dae candho sa ’inza has pastinadu
cun trabaglios, fadigas e suore,
bramas e isettas su drucche licore
chi recumpenset su tempus prestadu.

Vermentinu, zirone o cannonadu
siat issu, biancu o nieddu su colore,
crannatza o malmasia ite sabore!
sighinde cun pascale e cun trobadu.

Comente fruttu primmarìu e raru
lu cumbidas a sos amigos bonos
candho sun accuilaos in magasinu;

aggradan issos s’alimentu caru
ca est su prus distintu de sos donos
nande grassias a su mere ’e su ’inu.

Iscanu 28-3-1999