Bidda mia
de Pietro Caddeo (Pitzullafae)

Deo non bivo in sa ’idda nadia
Però so soddisfadu e cuntentu
Cun amistade e bonu trattamentu
Mi so inseridu in custa cumpagnia
Ringrazio cun sintzeru sentimentu
Però cando penso a bidda mia
Mi pienat su coro e i sa mente
E su passadu mi torrat presente.

L'apo lassada in zovane edade
De non torrare apo fattu votu
Abbandonende su ch’apo connottu
Pro abbrazare sa modernidade
Però apo compresu ca pro tottu
B’at semper unu pretziu de pagare
Deo l’apo pagadu in nostalghia
E sentimentos de malinconia.

Cun sas nottes passadas a pensare
A su sole a cust'aria pulida
A sos ischertzios chi faghet sa vida
Su ch’apo lassadu a m'ammentare
A torrare a sa ’idda bramida
E li poder perdonu dimandare
Saludare sa zente in bighinadu
E su nuraghe Antigu tantu amadu.

Però sa sorte mi at favoridu
La devo ringratziare veramente
E si non so torradu residente
In Lacana mi so istabilidu
Cun s’amigu o cun su connoschente
Capitat de m’iscambiare su cumbidu
E donzi tantu la fatto volentieri
Una bisita a su pangullieri.

Ilartzi, su 24 de ’Ennarzu de su 2017