Bida ‘e latitante
de Pietrino Monni

L’an iscrittu puru in su giornale
Chi su bannidu ricercadu
S’Arma in su monte at isparadu
Indunu conflittu mortale

Sas eminas in “sa ‘e Manca” pranghenne
Issettaban sa salma dae manzanu
Ma su tempus est coladu invanu
Chene assistere a sa missa solenne

Prantu senza essere interradu
Su famosu latitante ottantenne
Como lassat unu dubbiu perenne
L’an isparadu o l’an mancadu?

Abituadu a muntricos e muntagnas
Non podet torrare in domo anzena
A bezzu no lu ghiran in cadena
Po vivere chin su coro in sas intragnas

Ma isse est un espertu navigante
Canno at bidu chi su mare it agitadu
De sicuru a unu portu est approdadu
Po essere sarbu indun istante.