Bezzos in su sole
de Raimondo Bechere

 

Sett’otto ‘ezzos, in dunu cunzadu
si fin godende su sole atunzinu;
dae sos annos fattos a unchinu
rimpianghende su tempus passadu.

Han tantas balentias raccontadu
‘oghendesi donzunu a paladinu;
cando de improvvisu su becchinu
s’est in mesu a su gruppu presentadu

nendelis: “E it’est custu borbottu?
Ogad’a pizu sos soddos arressos
ca tantu occannu bos sutterro tottu”;

e lis fidi ammustrende sos cipressos,
ma su acchiddu l’iscuden de bottu,
dimustrende chi gai no fin fessos.