Beranu
de Angelo Maria Ardu

Torradu ses beranu lenu lenu
a che ogare nues e titias
chi s’ilgerru coladu fut pienu,

si benner innanti non podias
ca da custu situ che fus lontanu
ma fumis ispetende gia l’ischias.

Cantu ses bellu ti abreschind’a manzanu
cun cussa frinichedda de ponente
chi nos carignat pianti pianti,

cando ispuntat su sole a oriente
apparidi cun totu s’isplendore
imbiimbiendenos su raju lughente

supra su padru ammantadu ‘e lentore,
ìn’ue s’ama ispetend’est bramosa
chi benzat a las murgher su pastore.

Si biden lizeras sas mariposas
chi bolende istan da lizu in lizu
supra e violas, gìraflos e rosas

A unu paradisu at assìmizzu
e totu su chi Deus at criadu
como briosu nd’essidi a pizzu

in custu regnu amenu e incantadu
intro de montes,addes e pianas
su rusignolu cantat intonadu,

su crau-crau s’intende de ranas,
suta salighes friscos, utiosos
bundan de abba nos e funtanas

chi cun tintinnios armoniosos
paret ch’intonen sos gosos de amores.
Cando mai pintores virtuosos

apen leadu iscenas e colores
e apen tentu simile talentu
de pintare sas fozas e fiores

cun incantu ninnendelas su entu.

Sezione Poesia a tema libero 2012 - Premio Villanovatulo