Beranu
de Augusto Piras

A primu ’eranu brotat sa natura,
s’’estit a festa in cantos e colores;
de s’ilgerrada totu sos rigores
su sole caldu ponet in olvidu,
dogni puzone si tesset su nidu,
cun rampos infritzidos de ternura.

In bolos s'abe basat sos fiores
istèrridos in terra e in sos rampos;
in sos ortos de domo e in sos campos
in buscos, baddes, binzas e marinas
a su druche alidare de sas frinas
tuddin e creschen cantos e amores.

Disizosa de sole e de calore
lassat sa zente domos e foghiles.
Paschen sas bamas in sos beraniles
e sos massajos tzappitan su ranu.
Mamas e jajas cumassan a manu
panes e druches ricos de sabore.

Bolan lizeras serente s’istrada
sas rundineddas torrende a su nidu,
tintu a rosa su pèssighe froridu
albu che nie s’àlbure ‘e sa pruna
e s’inzateri si mirat sa luna
chi li prommitit bona e rica intrada.

Dogni poeta incantat sa natura
ch’ogn’annu a festa torrat a s’’estire:
sonos e versos li cheret pedire
pro l’adornare sa Musa galana
in su recreu ‘e s’umbra ‘e sa funtana
e de sas frundas birdes de friscura.

E tando curret sa rima deghile
che caddu rude lìberu da loros
in campos rujos da sa pippiola.
Sos pentzamentos andan bola ‘ola
s’iscaldin sensos, animas e coros
in sos seranos druches de s’abrile.

E deo puru ansidu de recreu
chilco bundante de paghe s’olmina
bene nutridu de nidos prennetos.
Tando s’isterren sos versos diletos
chi totu mundan che baltza ‘e calchina
e ch’ogan fora su nuscu ‘e s’anneu.

Menzionada in Siniscola