Bentu prepotente
di Vittoria Calzaghe

No m'has lassadu mancu reposare
a isfasciare tottu fi s'abentu
fruscende e pesende iscarmentu
fatende tottugantu entulare.

Dai su balcone osservo sa buffera
Gesù Maria it'he so idende!
e non solu papiros fin bolende,
nue niedda ido in sa carrela.

Dispetos mannos issu fi fetende
sos lampiones in terra chindulados
in su logu parian semenados
cun sos filos in altu pende, pende.

Dai copertura teulas b'ido olende
in presse serro lestra su balcone
ma issu prepotente che ladrone
a colpos'in sa gianna fi zocchende.

Cheriat intrar'a forza in domo mia
ma tottugantu eo happo frisciadu
pariad'unu leone indiauladu
cha sest'abistu ch'abbaidende fia.

In domo es resessidu a intrare
intendo chi sa gianna fi movende
muda e chieta cha lu fia timende
divertidu mi fidi assucconende.

Tand'happo ispalancadu su portone
a cumpresu chi fia indifferente
timende d'esser bidu dai sa zente
ses pesadu in d'unu bulione.

Pariat chi fit bessende dai s'inferu
ponzend'a mie in tribulascione
a lassadu pulidu ogn'istradone
ma sos dannos si contan'a disterru.