Bennarzu
di Vittorio Falchi

Sa ‘ezza incurcuddida
in s’isciallu nieddu
mujada a sa tribulia
trottat in sa carrela
gelada de manzanile.

Tittia, tittia
coberidi fiza mia.

E puru sas olias
tortas de su piantu
si sun imbenujende
a basare sa terra
muda e disisperada.

Tittia, tittia
coberidi fiza mia.

Pizzinnos cuguddados
a trumas a iscola
tuccan, sos melmos rujos.
Istiddiadas de lagrimas
lis istrazzat da ojos
abbentadas de astrau.

Tittia, tittia
coberidi fiza mia.

Essit su fumigheddu
dae sas zimineas
e a pubadas lascas
si perdet in s’aera.
Dae sas coberturas
falan buttios de prata.

Tittia, tittia
coberidi fiza mia.

22 de cabidanni 1978