Beni a su monte
de Pietro Zanda

Beni beni a su monte
innoghe vivo deo
m'agatas cun s'ama in su cuile
non so sùperbu conte
ùmile sèmper seo
ca isco it'est sa vida so gentile
beni e dami sa manu
e azuda fitìanu
custa gente de campagna pro nou estile
in mesu a caldu e fritu
preparai onzi cuile iscuìsitu.