Bellos annos
di Gian Giuseppe Contini

Su millinoighentos norant’unu
serradu hapo su bar chi tenia.
Annos passados hat unu hat unu
de colare in presse non creia.
Deo presente n’de tenzo unu,
annu noranta mese de sant’Andria.
Annos colados cun faulas rie rie
e tottu silenziososo ascultende hat mie.

Bella gioventude e ispiritu sinceru
in chelu finas, Amigos de tottu
bravos caratteres e fisicu fieru,
deo solu so naschidu drottu,
e cando naro su contu eru
hat mie non creene in tottu.
Riunidos hat denotte rie rie,
Sas Faulas curriana abreschinde hat die.

Coniglios iscavana gallerias hat fiottu.
Corrogas alziana in chelu albure de fruttu.
Antunnu n’de etada su muru drottu.
Pedidore chi regalada usufruttu.
Piscadore chi a braghetta leada issu e tottu.
Aneddu in natura de acca hat veterinaiu este rutu.
Totoi naraiada poesias hat tottu,
e hat palte manzanu fudi belle cottu.

Aspetaimis hat Lucianu
e arriviada Nanni Peppe.
Sa serranda de bar, calaimis pianu
e incuminzia deo, Giangiuseppe.
Attaccaimis in beranu
deo e Nanni Peppe,
poi tottu s’annu pianu pianu,
nos alternaimis cun Lucianu.

Faulas e brullas mentuadas
pisciadas de risu e rutas de cadrea.
Gallerias chi arrivana a Magumadas
e polcos chi currene hat sa rea.
Mascios de albeghe faghene istrampadas
20 Corrogas chi hat Cristinedda naran fea.
Cun brulla hat Titinu, de lampadas su mese
hapo passadu dies feas, e tue non mi crese.

Como hat creides hat mie?
Chi cun sos trese mentovados,
biada de riere notte e die?
ca sos atteros accerchiados
funi in dies de frittu e de nie.
Hat bucca abelta pariana cossizzados,
passiada sa notte, e arriviada su die,
chimbanta pessones hat notte, rie rie.

Bindighi annos sun passados
e su bar non b’este piusu
medas si che suni andados
o accumpagnana Gesusu.
Flavio e Mario non mentuados
cun Lucianu, finas issu susu.
unu nende e duos ridinde
gia’ los soe inie b’idinde.

Issos funi sempere presentes
rie rie si accomodiana
ca fun liberas sas mentes
e po riere gia’ b’eniana
po buffare aspetaian zente
e sas patatas si leiana
toccadu soe da morte issoro
atterra de animu e de coro.

Deus pero’ azuada sa zente
alleviada, da susu, sos fastizzos.
gai b’ois si hat mie ponides mente
e sighides a fundu sos cussizzos,
ridide e brullade de frequente
alziendeche animu e chizzos,
ca chie pius brullada e riede
deus lu azuada e lu b’iede.

Flussio 20 dic. 2005