Bella est sa notte
di Antioco Casula

Bella est sa notte e milli fogarones
mandan su fumu a chelu , altu e serenu.
In sas carelas ballan, senza frenu
sas pizzinnas, chi paren visiones.

Sos giovanos cantende in tonu amenu
isprican sas issoro passiones,
e deo custas istranzas funziones
cuntempro de meraviglia pienu.

Fattende chent'augurios, sa manu
s'istringhen basendesi puru in cara,
cun d'unu fagher saviu e galanu

chi ti narat chi custa est zente rara.
Gai ido e penso, e s'idulu lontanu
ammento, e custa festa m'est amara.