Bambinu
de Juanne Villa

Maritu e muzere han fattu caminu
Dinco arrivatos ne sunu a Betlemme
Bussa ca ti busso jannas bussenne
Zoseppe chin Maria de continu
Dimanniana ajuttoriu cramenne
Ca ja f’it pro naschire su Bambinu
Vinas a dinco tanno appietatos
Los han in d’una istalla apposentatos

Una grutta chin luche a ornamentu
Chi mustriat su caminu a sa zente
Pro arrivaret a Gèsu Onnipotente
Sa Cometa lis uspia' s’apposentu
Ue naschidu est dae Mama innozente
Su Vruttu e su Disignu pro s’intentu
A dare amore a s’umana pessone
Ca de Deus semus tottu chin rejone

Pusti naschitu in pannu imbolicatu
Lu corchesini chin patza in sa picca
Dae s’alènu caentata cussa vita
Chi risponnesit a boe e poleddhu
Su Itzu e su Segnone su Nenneddhu
Ponennelos in eternu ue corcatu
Lompesini pastores c’han precatu
Sa naschita e su Santu Pitzinneddhu

Regnantes arrivesin da Oriente
Sichinne su sinzale lucorosu
Viaggiantes pro ides su Ditzosu
Su Itzu 'e su Deus Onnipotente
Incensu mìrra oro donos de Reese
Porresin chin amore cussos trese
A sos cale lis torreit a sa mente
Su Erode s’assassinu prepotente

Zoseppe pesatinne dae corcatu
Intro e notte Mama e fitzu ti lea
Ascùrtala custa missiva mea
Li nesi s’Anzelu dae Chelu imbiatu
Migrantes sun partitos ca sarvatu
Cheria' Gèsusu dae cussa pelea
Dae Palestina partit’a s’Egittu
Su disisterru pietosu addolorittu

In su disignu de Deus est iscrittu
Precate su Natale ch’est Divinu
Santificannelu a Gesù Bambinu.