Bae….Tempus…bae
de Tonino Fancello

Unu barbone oje ido aperinde
una cresura antica‘e sas aeras
in chimas‘e custos annos it pedinde
unu bicculu‘e pane a sas isperas.

Su tempus che gutturzu fit tuinde
fit gramuzande montes e gaberas
e fit rucande donzi camineras
finas’a bide sa terra ispilinde.

Oje est nadale cada poverittu
pottat torar’a bide su eranu
si tattet torra de petta‘e crapittu.

Cambiet tottu cambiet su mundanu
e su corrottu siat in donzi sittu
trattadu che ladrone e che profanu.

chi finat de furare in bassu e in pittu.