Bae luna
de Angelo Maria Ardu

Muda-Muda e sentza pasu giras
Mandas da situ in situ sa lùgura
Ammiras tottu da-e-cuss’altura
Apparis in su note e ti ritiras;

Non pregas, non pianghes ne suspiras
In allegresas e ne in tristura
E su piantu de ‘ogni criadura
Paret chi tottu intendes e miras;

Ma bae luna! In s’immensu isteddadu,
Giughe custu sorrisu in d’ogni logu
Cun lughe giara, candida che nie;

Lu rifletas in cussu coru amadu,
In cussos ojos chi lughen che fogu
Chi curiosos sun mirende a tie.

Menzione al "Quartucciu 2009)