Baddemala
di Paulicu Mossa

 

Cantas tristas memorias m'ischidas
In s'attonita mente, o Addemala!
Ammentos chi m'inasprin sas feridas
Mi pioen inoghe da 'ogn'ala...
Ahi, sicca sas arvures fozidas,
Bolta in luttu sa 'irde tua gala!
Nessi cantu dur'eo luttu porta...
Ohimè, sa padrona tua est morta!

2.
Est morta, nolla occultat una losa
Sa chi teniat regnu in custu coro;
Cudda, ch'ind ogni trattu preziosa.
Fit de virtudes nobile tesoro;
Cudda, chi cun sos tristos ferizzosa,
Cumpartiat sas lagrimas insoro;
Cudda a sa cale in su fronte serenu
Prontu lughiat su cuntentu anzenu!

3.

Sutta terra ch'est già cudda gentile.
Chi custas binzas poniat in festa,
E cun boghe a un'anghelu simile
Cantende accisaiat sa foresta...
Oh, disingannu su pius ostile,
Chi mi leas arturios e testa!
Disingannu ch'istare dés arreu
Che frizz'avvelenada in coro meu!

4.

Ma proite amment'eo in tant'affogu
Deliscias unu die caras tantu?
Como a s’anima mia disaogu
Sunu solu suspiros e piantu...
Sì, t'incontro, frisc' 'adde, amenu logu
Ma no incontro in te s’antigu incantu:
Fin deliscias, fin gioias de un’ora…
Ed eo non so mortu e vivo ancora?

5.

Prestu t'alliza, o laru triunfale,
Mue, rizolu, mue pius forte;
Dade, o montes, de luttu unu segnale,
Faghid’eco a sa trista mia sorte…
Cudda chi non pariat cosa mortale
Hat serradu sos ojos a sa morte!
Pius non dezis bider sa dechida
Chi bos insuperbiat sende in vida!

6.

Proite friscas abbas cristallinas,
Ricca funtana, sighis a cazzare?
Invanu a s'amorosa las destinas
Chi tantu ti soliat onorare!
Proite fin’a terra ancor’inchinas
Sos largos ratos, nughe seculare?
No isperes pius dare rizzettu
A su non pius meu amad'oggettu!

7.
Addite, piras, melas, e pro chie
Riservades su dulche 'ostru fruttu?
De sa chi bos dignesit unu die
Custu dolu mustrades, custu luttu?
Goie riccas, superbas goie
No bos poto mirare a chiz’asciutu;
Ca duru insupurtabile turmentu
De sas giojas passadas est s'ammentu.

8.

Prite da 'ora in ora, o trista luna,
Velas sa bella faccia da 'una nue?
Chircas forsi a su solitu cudd'una,
Chi candida, chi pura fìt che tue?
Ahi, sa pius barbara fortuna
Mi nd'hat privu, so solu, est atterue...
E forsi cun sa tua lughe pura
Nd'illuminas sa cara sepultura!

9.

Prite cantas ancora, o russignolu,
Cun sa solita tua melodia?
Caglia!... Ma no: prosighi; tue solu
Dolche mi rendes sa malinconia...
Paret ch'hapas fastizu e sentas dolu
De s'ingiusta crudele sorte mia...
Senza duda in cust'orfana campagna
Tue puru pianghes sa cumpagna!

10.

Canta: gai leare 'olu costante
Bidas e fizos tuos dae nidu;
Prosighi, chi t'iscultat un'amante
Meda pius de te addoloridu,
Unu chi ‘erisero ind un'istante
S'isposa fidelissim' hat perdidu,
E pro pena, pro ràngulu mazore
In vida lu sustentat su dolore...

11.

Ma it'est, it'est mai, disdiciadu!
Cudda upa ch'in forma umana miro?...
Ohimè! so dormidu o ischidadu?...
Ohimè! resto firmu o mi ritiro?...
Diat esser s'ispiritu invocadu
De sa chi tantu lagrimo e suspiro?...
Oh. gioja! Si ses isse, dae nou
Consola s'affligidu amante tou!

12.

Beni: prite s'inzertu passu appuntas?
De te forsi pius no mi crés dignu?
Paghe ch'attera 'olta resten giuntas
Sas destras ind un'ultimu carignu!
De me, de sogra tua non preguntas
Ch’in t’amare poniat ogn’impignu?
E de sas innozentes fizas tuas
Chi tantu ti fin caras ambas duas?

13.

Custa in mi confortare usas manera?
Non benis? No mi naras mancu adiu?
Forsi cun raspu e lagrima sinzera
Solu pro ti piangher non so ‘iu?...
Si solver in piantu mi potera,
M' 'idias trasformadu ind unu riu...
Como l'ischis, com' 'ides senza impannu
De su coro s’amore ei s’affannu…

14.

E duncas prite dura e ostinada
No consolas sa mia afflissione?...
Corzu! a chie faeddo? A uest dada
Sa falza eppuru cara visione?...
In totue s’immagine adorada
Mi la pintat s’immensa passione,
E incontro in totue pro compensu
Nós argumentos de dolore immensu!

15.

Ahi! proite abberu no ti paras
De chie tantu t'amat a sa vista?
Pronte ness’in sonnos no mi naras
Cand'hat fine sa vida mia trista?
Deh, chi sogra, maridu e fizas caras
S'unan pro sempre a tie preghend'ista!
E chi, de grascia in signu manifestu,
S'aurora bramada ispuntet prestu!

16.

Suffr'intantu, 'adde mia, chi m'isfoghe
In fervidos lamentos e pibios:
Sas feras nd'han a benner a inoghe
A iscultare sos lamentos mios,
E a sa pibiosa mia ‘oghe
S'unda insoro firmare den sos rios;
Sos bentos, sas matessi roccas duras
Den piangher sas mias disauras.