Azuamonos
de Elettra Vidili
Azuadi chi Deus
t'azuat, si nariat
ma no est cambiada sa manera
ca su tempus est peus
e si zente moriat,
como si naschet non teninde ispera.
Si daias sa manu
no t'isetias su basamanu!

Prus non b'est s'armonia
de cando su ''ighinadu,
pariat una famiglia sola;
tando sa 'ajania
fut tempus fortunadu
ca fumis meda in sa matessi iscola.
Unu a totu pensiat
peruna cosa nos ingelosiat!

Amos perdidu frades
pro non li dare azudu
non si faghiat pius a mesapare;
non bi sun caridades
e nemancu saludu,
non si rispetat babu ne compare.
Custu tempus iscuru
carchi sorpresa nos l'at fata puru!

Est finidu su jogu
su 'istare a murrunzu,
da' pagu tempus semos in benuju.
Non bastiat su fogu
in istiu e atunzu,
meda zente non tenet prus refuju.
Comente lampu in chelu
est calada sa morte cun su 'elu!

Cando arrivat s'apretu
si mudat repentinu,
disastru gia nd'at fatu su ciclone:
b'at aba in d'ogni tretu,
s'istrada unu trainu
isoladu fut totu su rione.
Si moven in dognue
e azudos arrivan da' totue!

Menzione d’onore - Concorso dedicato alla Dott.ssa Luisa Monti di Bosa. Premiata il 5/01/2014.