Avvisu a Paesanos
di Gian Giuseppe Contini

DA UNU MESE S’ATTU M’ESTE MANCADU
SU CHI ATTIDU AIADA BABBU MEU,
MASCHIU, OGGI BIANCU, RASSU E NO FEU
ISPARIRE GIA’ L’ADA FATTU S’IGHINADU.
INTRADU IN SA GABBIA INTREU-INTREU
E B’ESSIDU SENZA ALIDU ANNEGADU.
PENSO E CREO IN PADEDDA POSTU SUSU
CA S’ATTU NO CHESTE TORRADU PIUSU.

PRIMMA IDIA DEO SA SUA CAZZA
FATTA DE ANCAS, CONCAS E PUMA,
MA ISSU NO CHESTE E TOTT’ INDUNA
PUZZONES ARRIVANA DE OGNI RAZZA.
CULUMBOS B’ENINI COMO A TRUMA,
ATTOS NO CADA CHI LIS PONENE S’AZZA.
B’ATTOS IN S’OLTU SEMPERE IN TRESE
VICINU LOS MANDIGADA IN D’UNU MESE.

COMO SI… CHI SOE PREOCCUPADU
COLUMBOS ARRIVANA MEDAS A FIOTTU.
MALADIAS ATTINI A VICINU E A TOTTU
S’INTENDEDE DA LONTANU S’ISTUFADU,
CA SU LOGU IN SA LOZZA MANA CAGADU
SA CULPA LA TENEDE UNU CONNOTTU.
DROMMINI SIGUROS IN CUSTA IST’AZZA
DA CANDO SOS B’ATTOS PONEDE A CAZZA.

PAESANOS E SARDOS FATTO… S’APPELLU.
DIFENDIDE S’ASTUZIA E PILU DE S’ATTU,
CA SOS CULUMBOS MANDIGADA E RATTU
E LOS GUSTADA CHE PETTA DE MASELLU.
BUCCHINDE COMENTE SU FALTOSU A FATTU
NO DADA A SOS SARDOS ESEMPIU BELLU.
NO FETTEDAS CHE CUSTU ALB’INCANIDU
CULUMBOS E RATTOS LI TIREN SU PILU.

PAESANOS TOTTU ATTENZIONE FAGHIDE,
UNA MENTE INGABBIADA……
CHEREDE SOS B’ATTOS B’OCCHIRE.

FLUSSIO-BOSA 09 GENNAIO 2008