Augurios Serafinu
de Peppinu Rosas

Oe sa die noe de nadale
lompes settantotto Amigu caru
su tempusu chi Ti siat leale
seculu e prus Ti siat d’amparu.

Tue chi ses de mente geniale
de rispetu non ses mai avaru
asa unu tesoro colossale
de sa poesia su talentu raru.

Da cust’isula nostra tartassada
cada bene T’Auguro Serafinu
fizu novellu ’e sa terra frantzesa.

Cust’Auguriu fattu in lestresa
atzeta dae s’Amigu Peppinu
a chent’annos cun sa Tua amada.

 

Noragugume, 9.12.2018