Augurios Serafine
de Salvatore Deligia

 


Augurios Serafine pro custa die
chi T’at bidu in caretta e saizone
in su ridente Ardaules’iddazone
onorad’e dare sos nadales a Tie.

Isperantzosu ses boladu da inie
cambiande limbazu e natzione
de benes Ti nd’auguro muntone
ottantotto candelinas atzendie.

Cun salude allirghia festade
custu bell’importante traguardu
e arribare a sos chentu d’edade.

Sempr’in frina lieru gagliardu
a frantzesos Serafine mustrade
de ite linna est fattu su sardu.

A chent’annos cun salude
comente disizas e isperas.