Augurios pro Nadale
de Mimmia Soro

 

Est custa festa solenne presente
Chi duamizza e treigh’annos,puntuale
Torrada, su vintighimbe de Nadale,
Originaria dae s’Oriente.

Ca in Betlemme un’Astru lughente
Avvisat ch’est nadu su Messia
Fizu de sa Vergine Maria
E cuncepidu da s’Onnipotente.

Cust’unicu eventu universale
Ispartu hat vela in dogni continente,
pro festeggiare su fizu de Deu.

Gai s’ispargat s’auguriu meu
In coro e mente de ogni mortale,
E potada iscaldire s’ambiente,
D’amore,paghe,fortuna e recreu.

(Olanda)