Augurios Nadale 2016
de Mimmia Soro


Unu e piusu e unu de mancu
Caru Luisi nd’apo postu in contu
Ca che fio guasi a su tramontu
In bestes de Anghelu biancu.

Ma c’ancora che so, mancari istancu
Benz’a, t’iscriere, pro t’augurare
Sa Santas dies serenas passare
Cun sas persones caras affiancu.

Prosperosu e bundante s’annu nou
Sia de paghe, dulzura e amore
Sacru dirittu de s’umanidade.

Dogni disizu onestu, caru frade,
Potas lograre a piaghere tou,
Pro cantu ti dada vida su Segnore.

(olanda)