Augurios de Bonu Cumpleannu pro su 26/3/2018
de
Serafino Putzolu

A S'amigu Luisu Ladu de Bolotana

Sas datas tenzo sempre in penzamentu
Ca mai potto s'amigu ismentigare
E che sempre caru Luisu sò cuntentu
Bonu Cumpleannu de bos Augurare

Sessanta otto annos est'unu bellu ammentu
Meritana cun rispettu e los festare
Si fiades in Parigi in su bellu momentu
Bos aia invitadu a pranzu e a chenare

Ma bos penzamos in cussa bella die
Sempre affiancu e Signora Maria
Peccadu ch'inie non semus presente

Si nò podides crettere bene a mie
Ch'in cussa die de festosu ambiente
Bos aia cantadu meda in Poesia

E bos auguramos dae custa zona
Bonu Cumpleannu e festa 'ona


Parigi Courbevoie Marzo 2018