Augurios de Bonu Cumpleannu pro su 14/1/2018
de
Serafino Putzolu


A S’Amigu Poeta e Fedale Luisu Piu de Magumadas


D’Ennarzu su battordighi es precisu
Data giusta chi non poto ismentigare
Gasi caru Poeta e Fedale Luisu
Bonu Cumpleannu ti chelzo Augurare

Su tempus passada ca de natura es decisu
E nemos ponet frenu a s’imbezzare
Mantene finza a chentu su sorrisu
Cantande a Muttos o a imprivisare

Sempre affiancu e s’amada Signora
Cun sos eredes caros a vicinu
Su cantu isistidi sole istella e luna

Bos Auguramos dae custu sittu Pariginu
De connoschere Cumpleannos meda ancora
Festande bene cun amore e Fortuna
_____________________________
E da custos logos Francesos lontanos
Brindade bene e a nos biere sanos


Courbevoie Parigi 6/Ennarzu/2018