Augurios de Bonu Cumpleannu po su 14/8/2013
de Serafino Putzolu

A S’amigu e Poeta de Laconi Franciscu Fulghesu

Su battordighi d’Austu sa die
Su milli e noighentos trinta trese
Naschis Fulghesu in Laconi inie
In cussu bellu immortale paese

De innoghe Bonu Cumpleannu a tie
T’Auguro cun tottus sos chi sese
In s’istrada e sos chentu cré a mie
Cun ispera e morale às postu pese

Mantene forza coraggiu energia
Ca Santu Ignaziu dae su Firmamentu
T’azzua cun sa sua manu Santa

E t’auguro e connoscher sos chentu
Sempre affiancu e signora Maria
Cun sos caros ch’istimas tottu acanta
______________________________
E a sos chentu pro passare s’ora
Potas cantare e iscriere ancora

Ardaule Austu 2013