Augurios de bonu cumpleannu a s'Amigu
Luisu Ladu de Bolotana pros sos settan'Annos

de
Serafino Putzolu

Che sempre m'és dovere e t'amentare
Caru Luisu in custu bellu mese
Ca Bonu cumpleannu augurare
Ti chelzo pros sa die binti sese

Como settanta los podes contare
De sias cuntentu ca mere de sese
Santas e Santos ti pottana aggiudare
Finzas a sos chentu a su Regnu e sos Rese

Sos centenarios bene l'às cumpresu
Prite in Sardigna numerosos dada
Ca merittas pro sos chentu una Cadrea

Su centru vastu su Bolotanesu
Cun signora Maria affiancada
Onorades sa Sardigna tottu intrea
________________________

E dae Parigi in Sardu istile sa modesta
Bonu cumpleannu e bona festa

Serafino Putzolu e Famiglia
Unu Abbracciu de coro a tottu as duos

Courbevoie Marzu 2020