Augurios de Bonu Cumpleannu po su 14/1/2014
de Serafino Putzolu

«A S’Amigu Poeta e Fedale Luisu Piu de Magumadas»


Unu bonu Cumpleannu podes crere
Tiscrio cuntentu pro T’Augurare
De sos settanta battoro ses mere
E su chi est bellu es meda a de contare

T’Auguro cun salude a piaghere
E in cussas istrada sighi a caminare
Tantu forza e coraggiu àsa in podere
Sa base prus vitale in s’imbezzare

Santa Maria e Mare Protettora
Reina e Chelu Immaculada e Pia
T’Azzua sempre in penas o affannos

E sempre acanta e Signora Maria
Chissai cantos bellos Cumpleannos
Pro té riserva custa Santa ancora
_____________________________
E rezzedas da custa manna Capitale
De nois unu abbracciu cordiale


Courbevoie Parigi Ennarzu 2014