Augurios de Bonu Cumpleannu
de Serafino Putzolu

A S'amigu e Poeta Giuseppe Concas de Bolotana pro su 2/9/2013

Che bonu amigu ti devo amentare
Ca isco bene chi faghes a mannu
Però cuntentu enzo a t'augurare
Peppe Bonu e Felice Cumpleannu

Su duos de Cabudanni in sufestare
Faghedi una cantada senz'affannu
Sos Santos de Bolotana in S'Altare
Ti siana protettores de ogni dannu

Sos ottant'unu apprezza cuntentu
Che legendariu poeticu eroe
S'Auguriu meu Peppe est custu

Però già lischis prò su contu giustu
Chinde mancada ancora deghenoe
Si cheres Festa manna pro sos chentu

E cun tottu sa nostra simpatia
Saludamos a tie a Luisu e Maria

Ardaule, austu 2013